بیمارستانها

رشت - بیمارستان پورسینا

رشت - بیمارستان بین المللی قائم
تهران - بیمارستان محب کوثر

جراحی